.םניח ןושארה ןוסחיאה שדוח - ןובשח תחיתפ

תחילש רחאל .ןלהלש ספוטה תא ואלמ ,ןובשח חותפל ידכ
ליחתהל ולכותו ונלש םיתרשל הסינכ תמסס ולבקת ספוטה
.םניח אוה רתאה תלועפל ןושארה שדוחה .רתאה תא תונבל
ונאש םיתורישהו םיפירעתה לע םיאלמ םיטרפל ןאכ וצחיל
.םיקפסמ

:םחתמה םש
:(nethost.co.il אמגודל)
.םחתמ םש תיינקל ןאכ ץחל


:אלמה ךמש
:(אלמל הבוח אל) הרבח
:תבותכ
:ריע
:דוקימ
:ץרא
:(גויח רוזיא ללוכ) ןופלט
:ףסונ ןופלט
:ינורטקלא ראוד